Zespół

Ireneusz Sadowski (kierownik projektu) jest socjologiem, adiunktem w Zakładzie Systemów Społeczno-Politycznych ISP PAN. Prowadzi badania dotyczące struktury społecznej, instytucji publicznych i wzajemnych relacji między tymi sferami. Brał udział w kilku krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym w badaniu Społeczno-ekonomiczne trajektorie i polityczne biografie osiemnastolatków z roku 1989” (kierowanym przez Bogdana W. Macha), wyniki publikując m.in. w artykule: „Poza wiedzą i majątkiem: nierówności w kapitale społecznym w okresie transformacji systemowej” (Studia Socjologiczne 2012). W wydanej niedawno książce „Ludzie w sieciach” (2018), którą redagował wspólnie z Bogdanem W. Machem, ukazały się jego analizy dotyczące m.in. problemu zbieżności cech w bliskich relacjach oraz roli sieci społecznych w tworzeniu zatrudnienia. Publikował m.in. w East European Politics and Societies, Polish Sociological Review, International Journal of Sociology, Sex Roles. Pełna lista jego publikacji dostępna jest na stronie: spoleczenstwo.pl.

Mikołaj Pawlak jest socjologiem. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, gdzie kieruje Katedrą Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię nowego instytucjonalizmu, badania nad zatrudnieniem, studia nad migracjami oraz socjologię wiedzy. W jego najnowszej książce „Tying Micro and Macro” krytycznie dyskutuje tezę o próżni socjologicznej i przedstawia ją w kontekście debaty o poziomie mikro i makro w teorii socjologicznej.

Ilona Wysmułek jest sociolożką, pracuje jako adiunkt w zespole Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują temat porównawczych analiz zachowań korupcyjnych, postaw merytorycznych i nierówności społecznych, a także metodologiczne problemy pomiaru w badaniach sondażowych, oceny jakości danych i harmonizacji danych sondażowych. Uczestniczy w kilku projektach badawczych, między innymi w Polskim Badaniu Panelowym POLPAN (polpan.org) oraz w Survey Data Harmonization (dataharmonization.org). Jest również kierowniczką projektów badawczych: „Harmonization and Analyses of Data on Corruptive Behaviors in the Public Sector in Europe: Multilevel Modelling” („Mobility +” Grant MNiSW we współpracy z Ohio State University i University of Chicago).

Jakub Wysmułek jest historykiem oraz socjologiem zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Społeczno-Politycznych w ISP PAN. Jego dotychczas prowadzone badania dotyczyły historii społecznej, relacji międzyetnicznych oraz kultury i polityki pamięci. Jest autorem trzech monografii oraz kilkunastu artykułów naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych wydawnictwach. Jest także laureatem kilku nagród, wyróżnień i stypendiów, między innymi Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Kościuszki, i Fundacji Lanckorońskich. Jest również kierownikiem projektów badawczych w ramach programów „Miniatura” (NCN), „Uniwersalia 2.1″ (MNiSW), oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Marek Muszyński jest socjologiem i psychologiem, oba dyplomy zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego praca doktorska koncentrowała się na metodach pomiarowych. W 2021 roku uzyskała ona nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej pracował jako konsultant i badacz edukacyjny dla różnych podmiotów, m.in. Ministerstwa Edukacji Królestwa Arabii Saudyjskiej, Evidence Institute, Instytutu Badań Edukacyjnych i OECD.

Marta Kołczyńska jest socjolożką, pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Jej zainteresowania dotyczą zaufania i zaangażowanie politycznego, a także metodologii sondażowych badań porównawczych oraz metod ilościowych w naukach społecznych. Lista publikacji i projektów znajduje się na stronie:  martakolczynska.com.

Zaproszeni eksperci:

Bogdan W. Mach

Nataliia Teslyk

Alicja Zawistowska